ปวงข้าอาเศียรวาท

บังคมบาทพระภูวไนย

ล้นเกล้าของชาวไทย

คือพ่อหลวงของปวงชน

 

มหาราชจอมปราชญ์แก้ว

พิสุทธิ์แผ้วกระจ่างหน

ห้าธันวามหามงคล

เฉลิมพระชนม์ทรงพระเจริญ


 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

puttha.com